back
Utah Scottish Festival 2019
next

Utah Scottish Festival 2019

Salt lake City

Photo © copyright by Tomas W. Mitchell.