back
Utah Scottish Festival 2015
next

Utah Scottish Festival 2015

Photo © copyright by Tomas W. Mitchell.