back
Utah Scottish Festival 2016
next

Utah Scottish Festival 2016

Photo © copyright by Tomas W. Mitchell.