back
Payson Utah Scottish Festival 2016
next

Payson Utah Scottish Festival 2016

Photo © copyright by Tomas W. Mitchell.