back
Utah Scottish Festival 2017
next

Utah Scottish Festival 2017

Photo © copyright by Tomas W. Mitchell.